Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on pyytänyt Jyväskylän kaupungilta lausuntoa malminetsintälupahakemuksesta, joka kohdistuu Putkilahden kylän itäpuolelle sijoittuvaan alueeseen kaupungin eteläosassa. Pieni osa hakemuksen mukaisesta alueesta kuuluu Luhangan kuntaan. Hakemuksen mukaan suunnitellut toimenpiteet ovat malmitutkimuksia.
Kaupunkirakennelautakunta antoi lausunnon Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle Mawson Oy:n malminetsintähakemuksesta. Kaupunkirakennelautakunnalla ei ollut lausunnon ajankohtana tiedossa sellaisia kaavoituksellisia asioita, joilla kaupunkirakennelautakunta voi antaa asiasta kielteisen lausunnon.
Kuitenkin kaupunkirakennelautakunta suhtautuu hakemukseen kielteisesti mm. edellisten toimijoiden jälkeensä jättämien ympäristöhaittojen takia. Lautakunta esitti, että hankkeen jätehuoltosuunnitelman pitää sisältää toiminnasta syntyneiden jätteiden poiskuljetuksen, ja lupaa varten tulee tehdä tarkemmat selvitykset vaikutuksista läheisiin Natura2000 alueisiin.
Lisäksi kaupunkirakennelautakunta ehdottaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle, että hakijan maksettavaa pankkitakausta jälkihoitotoimenpiteiden toteuttamisen varmistamiseksi nostetaan 10 000 eurosta 100 000 euroon