Kaupunkirakennelautakunta päätti antaa Keski-Suomen ELY-keskukselle lausunnon Vespuolen Salolan tuulivoimapuisto -hankkeesta kokouksessaan eilen. Salola Wind Park Oy on toimittanut ELY-keskukselle pyynnön ratkaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) soveltamisen tarve Salolan tuulivoimapuiston osalta, ja Keski-Suomen ELY-keskus on pyytänyt Jyväskylän kaupungilta lausuntoa asiasta.
Tuulivoimapuiston alueella on voimassa Jyväskylän kaupungin yleiskaava. Yleiskaavassa alue on osoitettu maaseutuelinkeinojen alueeksi, jonka kaavamääräyksen mukaan ”alue on varattu ensisijaisesti maa- ja metsätaloudelle sekä muulle elinkeinotoiminnalle, joka kokonsa ja ympäristövaikutustensa suhteen sopii maaseudulle. Alueelle voidaan sijoittaa myös elinkeinoihin liittyvää asumista, vähäisessä määrin olemassa olevia kyliä täydentävää asumista sekä vapaa-ajanasumista.” Jyväskylän kaupungin yleiskaavassa on osoitettu lisäksi hankealueen halki kulkeva ohjeellinen päävirkistysreitti. Hankealueella tai sen läheisyydessä ei ole voimassa asemakaavoja. Keski-Suomen maakuntakaavassa hankealue on matkailun ja virkistyksen vetovoima-aluetta ja alueelle on osoitettu virkistysreitti.
Jyväskylän kaupunki on käynyt alustavia keskusteluja kaavanlaatimistarpeesta hankevastaavaa edustavan Etha Wind Oy:n kanssa. Koska alueen nykyinen kaavoitus ei salli tuulivoimarakentamista, tuulivoimahankkeen toteuttamiseksi tulee alueelle laatia tuulivoimarakentamista ja siihen liittyvää maankäyttöä ohjaava yleiskaava.
YVA-tarpeen harkintaa varten hanketoimija on tehnyt esiselvityksiä ja arvioinut ympäristövaikutuksia ja ne on kuvattu raportissa. Päätöksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeesta tekee Keski-Suomen ELY-keskus.
Keskustelun jälkeen kaupunkirakennelautakunta päätti yksimielisesti lisätä lausuntoonsa, että se yhtyy rakennus- ja ympäristöjaoston lausuntoon ja pitää ympäristövaikutusten arviointiprosessia tarpeellisena.