Kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto antoi lausunnon ELY-keskukselle koskien Salolan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointia.
Rakennus- ja ympäristöjaosto päätti todeta lausuntonaan seuraavaa: ”Ympäristövaikutusten arviointiprosessi on tarpeellinen ottaen huomioon tuulivoimahankkeen sijainti arvokkaiden luontokohteiden ja kulttuurimaisema-alueen läheisyydessä. Tuulivoimahankkeen suunnittelualue sijaitsee kolmen linnustollisesti arvokkaan Natura-alueen välissä. Tuulivoimahankkeelle on syytä tehdä Natura-arvioinnin tarveharkinta, jossa arvioidaan, vaikuttaako tuulivoimahanke todennäköisesti merkittävästi kyseisten Natura-alueiden suojeluperusteena oleviin lintulajeihin. Myös hankkeen vaikutuksia Aukeasuon luonnonsuojelualueeseen ja suunnittelualueella sijaitsevaan soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteeseen sekä lähistöllä havaittuihin valtakunnallisesti uhanalaisiin eläinlajeihin on syytä arvioida. Lisäksi tuulivoimahankkeella on todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia Putkilahden valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisema-alueeseen.”
Seitsemän tuulivoimalan tuulivoimapuisto on suunnitteilla Korpilahden Vespuolelle Putkilahden kylän koillispuolelle, Housuvuorelta itään päin Joutsan ja Luhangan kuntarajojen tuntumaan. Hankealueen pinta-ala on noin 800 hehtaaria. Alue on yksityisten maanomistajien omistuksessa ja hankkeesta vastaa projektiyhtiö Salola Wind Park Oy. Suunniteltu yksittäisen voimalan teho olisi noin 6 megawattia, jolloin koko hankkeen nimellisteho olisi noin 42 megawattia. Voimaloiden tornin korkeudeksi on suunniteltu 185 metriä ja roottorin halkaisijaksi 180 metriä, jolloin voimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään 275 metriä.