Tähtiniemelle ollaan parhaillaan laatimassa master plan -suunnitelmaa, joka määrittää suuntaviivat alueen kehittämiselle tulevina vuosina. Isona tavoitteena on muodostaa Tähtiniemestä yksi Jyvässeudun ja Keski-Suomen vetovoimaisista palvelukeskittymistä. Siinä yhteydessä tarkasteltavina ovat niin oppimisen, matkailun, vapaa-ajan kuin asumisenkin moninaiset mahdollisuudet.
Suunnitelman laadinnasta vastaa Alkio-opiston toimeksiannosta FCG Finnish Consulting Group ja sen asiantuntijatiimi. Keski-Suomen liitto on myöntänyt hankkeelle tukea Keski-Suomen kehittämisrahastosta. Alkusyksystä käynnistetty työ on jo loppumetreillä ja sen on tarkoitus valmistua helmi-maaliskuun aikana.
Suunnittelutyön aikana on järjestetty kiinnostuneille toimijoille kaksi työpajaa, joissa on työstetty alueen ideoita ja linjauksia etenemiselle. Tilaisuuksissa on ollut mukana yrittäjiä, kiinteistökehittäjiä, kaupungin ja yhdistysten edustajia sekä maakunnan matkailun kehittäjiä. Koronasta johtuen työpajat on järjestetty hybridimallilla; osallistujista osa oli paikan päällä, osa linjoilla virtuaaliyhteyden kautta.
-Yhdessä mukana olleiden toimijoiden kanssa on päädytty luontevasti linjaukseen, jossa Tähtiniemen perinteiset vahvuudet, koulutus ja oppiminen, säilyvät edelleen kehittämisen kivijalkana. Uutta virtaa on tarkoitus hakea koulutusmatkailusta ja alueen mahdollisuuksiin pohjautuvasta kurssitoiminnasta. Ne linkittyvät läheisesti myös matkailuun, ja siinä tärkeä rooli on yhteistyön rakentamisella lähiseudun matkailupalvelujen ja -yritysten kanssa, Alkio-opiston rehtori Jaana Laitila kertoo.

Matkailun näkökulmasta Tähtiniemellä – unohtamatta Korpilahden keskustan palveluja ja satamaa – on hyvät edellytykset kehittyä Pohjois-Päijänteen vetovoimaiseksi keskittymäksi. Sen puuttuminen on tullut esille työn aikana. Matkailun keskeiset trendit tukevat uusia suunnitelmia; vesistömatkailu ja veneily ovat kovassa kasvussa, samoin kiinnostus luontoon, hyvinvointiin ja itse tekemiseen. Korona-aika on lisännyt entisestään lähimatkailun merkitystä. Tärkeitä elementtejä ovat myös kulttuuri, taide ja tapahtumat sekä niiden taustalla paikalliset perinteet ja Korpilahden historia.
Suunnitelmaan sisältyvät uudet asumis- ja majoituspalvelut linkittyvät sekä koulutukseen että matkailuun. Tähtiniemeen haetaan uudentyyppisiä, muuntojoustavia ja kestäviä ratkaisuja, jotka mahdollistavat samaan aikaan ympärivuotisen käytön ja lyhytaikaisen asumisen. Talvella asuminen olisi opiskelijapainotteista, kesällä ja muina loma-aikoina kapasiteettia hyödynnettäisiin matkailuun. Lisäksi tiloja voi hyödyntää esimerkiksi projekti- ja etätyöresidensseinä.
Punaisena lankana master planissa on suunnitelmien toteutuskelpoisuus yrittäjänäkökulmasta. Kehitettäviä toimintoja ja samalla rakennuskantaan ja infraan liittyviä uudistuksia on sovitettu yhteen ja etsitty siten yhdistäviä tekijöitä myös nykyisille ja tuleville palvelujen tuottajille Tähtiniemessä ja ympäröivällä alueella.
Vähähiilisyys, vihreä siirtymä ja digitaalisuus korostuvat eri rahoitusohjelmissa, ja ne näkyvät läpileikkaavasti myös master planiin sisältyvissä toimenpiteissä. Tähtiniemen matkailulliset kehittämisteemat ovat vahvasti esillä juuri valmistuneessa Keski-Suomen matkailustrategiassa, mikä tukee osaltaan suunnitelmien eteenpäin viemistä.
Tulevaisuuden Tähtiniemi näyttäytyy palveluiltaan ja ulkoiselta ilmeeltään vetovoimaisena ja viihtyisänä oppimisen, matkailun ja lyhytaikaisen asumisen alueena, joka tarjoaa monipuolisia palveluja ja aktiviteetteja eri kohderyhmille kotimaassa ja kansainvälisesti. Lisääntyvistä palveluista hyötyvät myös paikalliset ja lähiseudun asukkaat.
Master planiin sisältyy toivottuja uusia palveluja, kampusmaisuuden kehittämistä ja perinteisiin nojaavia, mutta silti moderneja ratkaisuja rakentamisessa. Ranta-aluetta hyödynnetään entistä paremmin vesiaktiviteettien, tapahtumien ja ravintola- ja hyvinvointipalvelujen alueena. Tulevien tilojen kokonaisuudesta löytyy paikkoja vaikkapa opiskelijoiden toivomalle kuntosalille, pienille, paikallista tarjontaa täydentäville myymälöille ja leipomo- tai panimotoiminnalle.
-Kehittämiskohteiden joukossa ovat saavutettavuuteen, alueella ja sen ympäristössä liikkumiseen, pysäköintiin ja tapahtumiin liittyvät rakenteet ja toiminnot. Vihreydellä ja viihtyvyydelläkin on iso merkitys, joten aluetta on tarkoitus maisemoida. Esille on noussut esimerkiksi näkyvyyden parantaminen Korpilahden keskustasta katsoen. Palveluiden ja saavutettavuuden parantamisen myötä merkittävää potentiaalia on myös 9-tien liikennevirroissa – poikkeaminen Tähtiniemeen ei ole pitkän mutkan takana. Pitkän tähtäimen suunnitelmissa siintää uuden maisemasillan rakentaminen Tähtiniemen nokasta suoraan satamaan, mikä lisäisi synergiaa keskustan ja Tähtiniemen palvelujen välillä.

Master plan -suunnitelmaan sisällytetään uusia opiskelija-asuntoja sekä asumisen ja palvelujen ratkaisuja, joihin tarvitaan käyttäjien näkemyksiä. Tällä hetkellä on meneillään asumis- ja palvelu- tarpeisiin liittyvä kysely Alkio-opiston ja Humakin opiskelijoille. Lisäksi nyt on avattu Korpilahden alueen asukkaille, kesäasukkaille ja alueella työskenteleville kysely palvelujen kehittämisestä. Toivomme siihen aktiivista osallistumista. Kysely on avoinna 14.2.2021 saakka.
Vastaa kyselyyn tästä