Korpilahden Vespuolella Putkilahden kylän koillispuolella, Housuvuorelta itään päin Joutsan ja Luhangan kuntarajojen tuntumaan on suunnitteilla seitsemän tuulivoimalan tuulivoimapuisto. Hankealueen pinta-ala on noin 800 hehtaaria.
Alue on yksityisten maanomistajien omistuksessa ja hankkeesta vastaa projektiyhtiö Salola Wind Park Oy. Suunniteltu yksittäisen voimalan teho olisi noin 6 MW, jolloin koko hankkeen nimellisteho olisi noin 42 MW. Voimaloiden tornin korkeudeksi on suunniteltu 185 metriä ja roottorin halkaisijaksi 180 metriä, jolloin voimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään 275 metriä
Salola Wind Park Oy on teettänyt ympäristövaikutuksista selvityksiä Etha Wind Oy -konsulttiyhtiöllä. Korpilahti-lehden saamien tietojen mukaan Etha Wind Oy:n toimitusjohtaja toimii Salola Wind Park Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Tänä iltana kokoontuva kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto käsittelee ympäristövaikutusten arvioinnin tarpeellisuutta tuulivoimapuistohankkeessa. Ympäristöjohtaja Pietarisen esitys on, että hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä.
Ympäristövaikutuksella tarkoitetaan hankkeen vaikutuksia muun muassa väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen; maisemaan ja kulttuuriperintöön; vesiin, kasvillisuuteen sekä eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen, erityisesti niihin lajeihin ja luontotyyppeihin, jotka on suojeltu luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelua ja luonnonvaraisten lintujen suojelua edistävillä direktiiveillä.

Kaavailtua tuulivoimapuistoa lähellä sijaitsee useita merkittäviä luonnonalueita. Putkilahden Natura-alueeseen kuuluva Housuvuori sijaitsee alle kahden kilometrin päässä lähimmästä suunnitellusta voimalapaikasta. Putkilahden aluekokonaisuus on valittu Natura 2000 -verkostoon sekä luonto- että lintudirektiivin perusteella. Putkilahden Natura-alue on linnustollisesti, kasvistollisesti ja maisemallisesti arvokas kohde.
Noin kolmen kilometrin päässä hankealueesta sijaitsee Vaarunvuorten Natura-alue ja noin viiden kilometrin päässä Haapasuo-Syysjärvi-Rutajärvi-Kivijärvi -Natura 2000 -alue, joka on perustettu Leivonmäen kansallispuistoksi vuonna 2003. Molemmat alueet on valittu Natura 2000 -verkostoon sekä luonto- että lintudirektiivin perusteella.
Alle kilometrin päässä lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalan paikasta sijaitsee Aukeasuon luonnonsuojelualue, joka on rauhoitettu Keski-Suomen lääninhallituksen päätöksellä vuonna 1982. Alueen rauhoituspäätöksen mukaan alue on mm. tärkeä teerien soidinalue. Suo on ojittamaton, keskeltä puutonta lyhytkorsinevaa kasvava suokokonaisuus, jolla on todennäköisesti muitakin linnustoarvoja kuin teeren soidinpaikka.
Tuulivoimapuiston suunnittelualueella sijaitsee yhteensä kuusi suota, jotka yhdessä muodostavat soidensuojelun täydennysehdotuskohteen Ahvenlampi-Luotosuo-Pieni Hanslampi. Kohteella on havaittu muun muassa lintudirektiiviin laji kaakkuri. Kohdekokonaisuuden suot saattavat olla arvokkaita lintujen muutonaikaisia levähdyspaikkoja. Hankealueelle on tarpeen tehdä lintujen muutonaikaista linnustoseurantaa.
Tuulivoimahankkeella saattaa lisäksi olla voimaloiden, teiden, maakaapeleiden ja sähköaseman rakennusvaiheessa vaikutuksia pintavesivalumiin ja siten hankealueen soiden vesitalouteen. Suojelualueiden luontoarvojen lisäksi hankealueen lähiympäristössä on havaittu useita valtakunnallisesti uhanalaisia eläinlajeja, kuten kalasääski.
Hankealueen länsi- ja lounaispuolella sijaitsee valtakunnallisesti arvokas suojeltu Putkilahden kulttuurimaisema-alue. Tuulivoimapuiston hankealue sijaitsee lähimmillään alle kaksi kilometriä maisema-alueen rajasta, minkä vuoksi hankkeella tulee todennäköisesti olemaan merkittäviä vaikutuksia kulttuurimaisema-alueen maisema-arvoihin. Lisäksi tuulivoimahankkeen toteuttaminen vaatii voimalinjan rakentamisen tuulivoimapuistosta Tammijärven sähköasemalle, millä voi olla merkittävä vaikutus Putkilahden kulttuurimaisema-alueen maisema-arvioihin

Jyväskylän yleiskaavassa osoitettu ohjeellinen päävirkistysreitti kulkee hankealueen läpi. Reitti on osoitettu Keski-Suomen maakuntakaavassa ulkoilureittinä. Hankkeella saattaa näin ollen olla merkittäviä vaikutuksia alueen virkistyskäyttöarvoihin.
Ympäristövaikutusten arviointiprosessi on tarpeellinen ottaen huomioon tuulivoimahankkeen sijainti arvokkaiden luontokohteiden ja kulttuurimaisema-alueen läheisyydessä. Tuulivoimahankkeen suunnittelualue sijaitsee kolmen linnustollisesti arvokkaan Natura-alueen välissä. Tuulivoimahankkeelle on syytä tehdä Natura-arvioinnin tarveharkinta, jossa arvioidaan, vaikuttaako tuulivoimahanke todennäköisesti merkittävästi kyseisten Natura-alueiden suojeluperusteena oleviin lintulajeihin. Myös hankkeen vaikutuksia Aukeasuon luonnonsuojelualueeseen ja suunnittelualueella sijaitsevaan soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteeseen sekä lähistöllä havaittuihin valtakunnallisesti uhanalaisiin eläinlajeihin on syytä arvioida. Lisäksi tuulivoimahankkeella on todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia Putkilahden valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisema-alueeseen.

Myös Joutsan ja Luhangan kunnat ovat ilmoittaneet, että tuulivoimapuiston ympäristövaikutukset tulisi selvittää.