Myllyjoen laavun avajaisia vietettiin lauantaina.

Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistys POKO ry. on vuokrannut pienen maa-alueen Pirjo Vuoriselta Saukkolassa ja rakentanut paikalle laavun.
Laavu sijaitsee Kuusimäentien varressa. Myllyjoella sijaitsee yksityinen luonnonsuojelualue.
-Tämä metsäalue on ainutlaatuinen jokiympäristön vuoksi. Tässä kasvaa 80-100 -vuotista kuusikkoa ja alueelta on löydetty harvinaisempi sammallaji. Kuusikossa on paljon lahopuuta ja alueella on myös haavikko, jotka ovat vähän harvinaisempaa metsämaisemaa nykyisin. Esimerkiksi näistä syistä halusin suojella tämän alueen, maanomistaja Pirjo Vuorinen kertoo.
Alue on laajudeltaan noin 12 hehtaaria; Saukkolassa on myös muutama muu yksityisen suojelema alue.
-Jos metsä kaadettaisiin, palautuisiko se enää koskaan ennalleen, Vuorinen pohtii.
Vuorinen perusti yksityisen suojelualueen maa- ja metsätalousministeriön METSO-ohjelman kautta.

METSO yhdistää metsien suojelun ja talouskäytön. Sen tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys. Ohjelmaa toteutetaan vapaaehtoisilla, ekologisesti tehokkailla keinoilla. Valtioneuvosto hyväksyi ohjelman kesäkuussa 2014. Ohjelma jatkuu ainakin vuoteen 2025.
METSO-ohjelmassa suojelu perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen ja sitä toteutetaan pysyvin ja määräaikaisin keinoin. Vapaaehtoisella suojelulla turvataan puuston rakennepiirteiltä edustavia ja lajistoltaan monimuotoisia metsäluonnon elinympäristöjä.
Hiljattain ELY-keskuksesta eläkkeelle jäänyt luonnonsuojelupäällikkö Päivi Halinen sanoo, että yksityiset henkilöt tai yhteisöt ovat perustaneet luonnonsuojelualueita yllättävän paljon.
-Koko maassa tällaisia alueita on 80 000-90 000 hehtaarin alueella.

Myllyjoki on osa Vesangan koskireitin kunnostussuunnitelmaa. Suunnitelman keskeisiä tavoitteita on muun muassa päästä lähemmäksi koski- ja niva-alueiden luontaista rakennetta ja toimintaa Muuratjärven ja Vähä-Vesankajärven välisellä vesialueella sekä parantaa alueen kala- ja raputaloutta.
Saukkolanjoki tai Myllyjoki purkautuu Kuusjärven kaakkoiskulmasta ja virtaa pohjois-etelä –suunnassa Muuratjärven Saukkolanlahteen. Joen kokonaispituus on noin 1650 metriä ja se jakaantuu kahteen koskijaksoon (Ylä- ja Ala-Saukkolankoski) sekä muutamaan niva- ja suvantoalueeseen. Joen yläosa on harvaan asuttua kulttuuriympäristöä, mutta alaosa alavaa kosteikkoaluetta.
Ylä-Saukkolankosken tärkein kunnostustavoite on avata vaellusyhteys Muuratjärvestä Kuusjärveen sekä muuttaa nykyisen pohjapadon paikka Kuusjärven luusuaan.

POKO:n puheenjohtaja Paula Määttä sanoi, että laavu on kaikkien kulkijoiden käytössä retkeilyreissuilla.
-Tuossa lähellä kulkee maakuntaura ja tästä ei ole pitkä matka Hangasjärven majalle. Lähistöllä sijaitsee myös Metsähallituksen suojelualueita, kuten Tikkamäki, Kuusimäki ja Kirkkokangas.

Maarit Nurminen