Korpilahden pohjoisilla kylillä ollaan tyytyväisiä palveluihin. Kyläkyselyyn vastanneista lähes kaksi kolmasosaa oli sitä mieltä, että postin palvelut toimivat hyvin tai erittäin hyvin, muutkin palvelut saivat hyvän arvosanan.

– Se ehkä yllätti, miten hyvin asiat koetaan olevan. Kylien palveluihin ollaan tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. Suuren suuria tyytymättömyyden aiheita ei noussut esiin, paitsi maantie 607, Keski-Suomen kylät ry:n kyläasiamies Reena Laukkanen-Abbey toteaa Korpilahden pohjoisilla kylillä toteutetun kyläkyselyn tuloksista.

Suurin osa vastanneista oli tyytyväisiä niin päivähoitoon, koulukyyteihin, liikuntapaikkoihin, postipalveluihin, jätehuollon palveluihin kuin kirjastoautonkin palveluihin. Taksipalveluja ei oikein osattu arvioida, mutta bussiliikenteen aikatauluja haluttaisiin muuttaa ja asiointiliikennettä parantaa. Myös senioreiden palveluja sekä lasten ja hiukan aikuistenkin harrastusmahdollisuuksia pidettiin vastauksissa liian vähäisinä.

– Turvallisuudesta kysyttäessä vastaukset olivat hieman ristiriitaisiakin. Kylä koettiin turvalliseksi, mutta kylätietä pidettiin vaarallisena, Reena Laukkanen-Abbey kertoo.

– Naapuriapu toimii kylillä hyvin, ja se ehkä selittää turvallisuudentunteenkin. Ihmiset tietävät, mistä pyytää apua tarvittaessa ja kyläsairaanhoitajankin palvelut tunnetaan. Pelastuslaitoksen ja poliisin saamisesta paikalle riittävän nopeasti ei oikein osattu sanoa, mutta väittämästä ”poliisin palvelut, ja ambulanssi, on saatavilla riittävän nopeasti” hieman useampi oli eri mieltä kuin samaa mieltä. Tikkalassa on voimassa oleva turvallisuussuunnitelma, ehkä silläkin on vaikutusta vastauksiin, tosin vain Tikkalan osalta.

Se, kuinka hyvin asukkaat kokevat saavansa tietoa kylän tapahtumista, vaihtelee kylittäin. Kylien markkinointia halutaan lisätä ja etenkin tiedottamista vapaista asunnoista pitäisi olla nykyistä enemmän. Nettiyhteyteen ollaan pääasiassa tyytyväisiä. Kylien yhdistykset tunnetaan hyvin, oma kyläseura halutaan säilyttää ja yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa halutaan tehdä. Kunnan ja kylän yhteistyöstä ei oikein osattu sanoa mitään, Leader-ryhmän ja Keski-Suomen kylät ry:n palvelut olivat vielä tuntemattomampia. Kylien kehittämistä sen sijaan suurin osa, 105 vastaajaa 120:stä, piti tärkeänä.

– Kyselyn perusteella voi sanoa, että pohjoisilla kylillä asuu aktiivisia, osallistuvia, palveluihin ja pimeyteen tyytyväisiä sekä ympäristöstä välittäviä ihmisiä, Reena Laukkanen-Abbey toteaa. Ympäristöstä välittäminen tuli esille muun muassa siinä, että kylille haluttaisiin lisää kierrätyspisteitä ja kylien yhteisiä ympäristötekoja haluttaisiin lisätä.

Kyläkyselyyn vastasi 120 henkeä. Eniten vastauksia tuli Tikkalasta ja Ylä-Muuratjärveltä, mutta myös Moksista, Sarvenperältä ja Saukkolasta saatiin vastauksia.

–  Ilahduttavaa on, että yli puolet vastaajista oli sellaisia, jotka eivät ole kyläseuran jäseniä, Reena Laukkanen-Abbey toteaa.

Kyläkyselyn teki Keski-Suomen kylät ry, osana Kyläsuunnitelmalla eteenpäin -hanketta, jonka projektipäällikkönä Reena Laukkanen-Abbey toimii. Hankkeen aikana on myös luotu sähköinen kyläsuunnitelmasovellus kylämme.fi.

– Tikkalaan on alun perin tehty kyläsuunnitelma vuonna 2003 ja sitä on päivitetty vuosina 2012 Ja 2017. Viimevuotisen päivityksen yhteydessä sovimme, että teemme kyläkyselyn, koska Tikkalaan on tullut niin paljon uusia asukkaita, ja olisi hyvä tietää, millaisia tarpeita heillä on, Reena Laukkanen-Abbey kertoo.

Kyläsuunnitelma on Reena Laukkanen-Abbeyn määritelmän mukaan kylien tahdonilmaisu siitä, millainen kylän halutaan olevan.

– Ohjenuora, mihin pyritään ja yhteinen sopimus. Sitova se ei ole samalla tavalla kuin esimerkiksi yleiskaava. Mutta sillä on merkitystä, että asiat kirjataan ylös. Suurin osa kyläsuunnitelmaan alun perin kirjatuista asioista on toteutunut, vaikka jotkin niistä tuntuivat silloin vuonna 2003 utopistiselta, esimerkiksi liikuntasali, Reena Laukkanen-Abbey toteaa.

– Nyt seuraava ponnistus on saada kevyen liikenteen väylä Tikkalan kylänraitille koulun ympäristöön, ja utopiahankkeena on väylän ulottuminen kaupunkiin asti.

Kyläkyselyllä kerätyt tiedot jaetaan eteenpäin alueen kyläseuroille, kaupungin päättäjille ja virkamiehille sekä eri yhdistyksille.

– Linja-autoaikataulujen ja asiointiliikenteen muutoshaluista kerromme kaupungin liikennesuunnittelusta vastaaville ja Jyväskylän Liikenteelle ja olemme yhteydessä myös muun muassa Japa ry:hyn kierrätysasioiden tiimoilta, Reena Laukkanen-Abbey kertoo.

Kyläsuunnitelmalla eteenpäin -hankkeen rahoittaja on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, rahoituksen on myöntänyt Ely-keskus.

Tiina Lamminaho